Nawigacja

Dokumenty szkolne

Rekrutacja

Termin rekrutacji

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do oddziału przedszkolnego (dzieci 4-, 5- i 6-cioletnie) i do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej (dzieci 7-letnie) odbywa się od 01 marca do 31 marca.

Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy dzieci 7 letnich.
 2. W roku szkolnym 2017/2018, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w tym roku kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2018/2019​.
   

Zasady rekrutacji 

 1. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku - karta zgłoszenia dziecka / karta zgłoszenia ucznia.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez Rodziców (prawnych opiekunów) dziecka druku - wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego / oddziału klasy pierwszej. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowego oddziału.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków Rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
 • kandydatem jest dziecko, którego oboje Rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium to stosuje się również do pracującego/ studiującego Rodzica samotnie wychowującego dziecko – 3 pkt.;
 • kandydatem jest dziecko, które w przyszłym roku szkolnym będzie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym ( ur. w 2010 r.) – 2 pkt.
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – 4 pkt.
 1. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 2. W przypadku wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego / do oddziału klasy pierwszej podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do określonych oddziałów klasowych (0A, 0B, IA, IB), decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.


Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego / oddziału klasy pierwszej zobowiązani są jego Rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Druki: karta zgłoszenia dziecka / karta zgłoszenia ucznia lub wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego / oddziału klasy pierwszej można pobrać w sekretariacie u Dyrektora Szkoły lub u nauczycieli: Anny Wijaty i Beaty Wierzbickiej.
 1. Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie: przewodniczący komisji, członkowie - nauczyciele klas I-III (komisja składa się z minimum 3 osób). Zadaniem komisji jest:
 • dokonanie weryfikacji wniosków;
 • sporządzenie protokołu i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły.
 1. O wynikach rekrutacji do oddziału przedszkolnego / oddziału klasy pierwszej Rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 25 kwietnia. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego / oddziału klasy pierwszej zostanie wywieszona w szkole.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
  ul.Szkolna 36, 26-307 Białaczów
 • 44 / 758 14 12
  44 / 758 14 18

Galeria zdjęć