Nawigacja

Dokumenty szkolne

Ocenianie i Sprawdzian

Informacje dla Rodziców uczniów klasy VIII dotyczące sprawdzianu

Szanowni Państwo,

Wasze dzieci w kwietniu przystąpią do pierwszego w ich życiu egzaminu zewnętrznego, który jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

Uczniowie mają prawo zdawać egzamin w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych na podstawie:

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • zaświadczenia wydanego przez lekarza o stanie zdrowia ucznia,
 • na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, w roku szkolnym, w którym przystępują do sprawdzianu.

 

Ze sprawdzianu mogą być zwolnieni uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniów tych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu zwalnia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Podstawą zwolnienia jest wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem. Uczniowie ci są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.

Sprawdzian przygotowywany  jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i jego charakter jest interdyscyplinarny - ocenia poziom opanowania następujących umiejętności ustalonych w standardach wymagań: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są: podstawowe dla tego poziomu kształcenia, ponadprzedmiotowe, niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.

 

Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

Rodzicu, w przeddzień sprawdzianu:

 • zadbaj, by dziecko aktywnie spędziło czas, odstresowało się - już za późno na naukę;
 • pomóż dziecku przygotować ubranie i przybory na sprawdzian;
 • porozmawiaj z dzieckiem i postaraj się rozwiać jego wątpliwości i pomóc mu uwierzyć we własne siły;
 • pamiętaj, że dziecko powinno położyć się spać o odpowiedniej porze, by rano wstało wypoczęte.

Rodzicu, dziś sprawdzian:

 • przygotuj dziecku śniadanie i dopilnuj, aby wstało o odpowiedniej porze;
 • przypomnij, aby zabrało ze sobą przygotowane przybory i legitymację szkolną;
 • możesz towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły, niech czuje Twoje wsparcie i zainteresowanie.

 

Bez względu na to, jaki będzie wynik sprawdzianu, Twoje dziecko przystąpiło do niego wcześniej ciężko pracując, by przygotować się jak najlepiej i uzyskać jak najlepsze rezultaty. Doceń swoje dziecko dobrym słowem za ten wysiłek!

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
  ul.Szkolna 36, 26-307 Białaczów
 • 44 / 758 14 12
  44 / 758 14 18

Galeria zdjęć