Nawigacja

Projekty - programy - innowacje

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH I EKOLOGICZNYCH

 Szkoła Podstawowa w Białaczowie

„ Postępujmy z głową i oddychajmy zdrowo”

 

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940&attachment=0

 

 

Nazwa Zadania

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN” POSTĘPUJMY Z GŁOWĄ I ODDYCHJAMY ZDROWO”

Umowa Nr

589/EE/D/2017

Data podpisania

15.12.2017

Dziedzina

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

 

 1. Realizacja zadania

 

 

Planowany

Zrealizowany

Koszt całkowity zadania

22643.00

22089.76

Termin zakończenia realizacji zadania

 Do 30.06.2018

22.06.2018r.

 

 1. Efekty rzeczowe

 

Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne wskazane  do realizacji poszczególnych zadań. Szkoła wzbogaciła się o:  cyfrowy mikroskop z kamerą, 5 mikroskopów stereoskopowych, 3 mikroskopy biologiczne, 15 zestawów preparacyjnych, preparaty biologiczne(tkanki człowieka zdrowego i chorego), planszę

” Skala porostowa”, zestaw 20 plansz- „Zanieczyszczenie i ochrona powietrza”, filmy edukacyjne związane z alternatywnymi źródłami energii,  zestaw szkła laboratoryjnego, zestaw odczynników biologicznych,5 zestawów do chemii organicznej i nieorganicznej, statyw laboratoryjny, 3 stojaki do probówek, szkiełka podstawowe i nakrywkowe do pracy podczas mikroskopowania. Zakupiono również materiały plastyczne wykorzystywane podczas zajęć .

  W ramach projektu  odbyły się trzy wyjazdy edukacyjne( 18, 21 oraz 24 maja 2018r.) do Arboretum w Rogowie.

Uczestnicy wyjazdów to dzieci 6 letnie z oddziału „0” oraz uczniowie klas I-V. Ogółem w wyjazdach wzięło udział 132 uczestników.

8 czerwca uczniowie klas VI-VII    wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym  do Geotermii w Uniejowie .   W wyjeździe wzięło udział 38 uczniów .

    28 i 30 maja 2018r.  odbyły się warsztaty ekologiczne poprowadzone przez edukatorów z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi

 Tematyka zajęć była zróżnicowana  i dostosowana do wieku odbiorów.

  Dzieci 6 letnie  z oddziału „0” i uczniowie klas I-III uczestniczyły w zajęciach

 „ Uwaga alarm antysmogowy

Warsztaty dl uczniów klas IV-V-„ Ekologia mieszczucha”

Warsztaty dla uczniów klas VI-VII-„ Energia Ziemi”

Zrealizowano  i przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i oddziału”0” oraz zajęcia

 

warsztatowe  dla uczniów klas I-III, IV-V , VI-VII.

Zorganizowano i przeprowadzono zaplanowane konkursy plastyczne  oraz grę terenową.

W ramach zajęć dla klas VI-VII opracowana została ankieta skierowana do rodziców.

Ankieta zawierała 4 pytania dotyczące:

 • rodzaju używanego opału do ogrzewania domu ,
 • palenia śmieci ,
 •  źródła energii  do podgrzewania  wody ,
 • źródła energii do gotowania .

Przeprowadzono debatę  „Co możemy zrobić wspólnie dla powietrza”.

Uczestniczący w debacie ustalali  co można zrobić dla powietrza w grupach:

 1. Co może zrobić uczeń?
 2. Co może zrobić rodzic / mieszkaniec?
 3. Co może zrobić państwo/ Gmina?

  W oparciu o własną wiedzę, efekty konkursów plastycznych oraz wyniki  debaty opracowano ulotkę informacyjną i ją rozpowszechniono. Przygotowano i przeprowadzono podsumowanie projektu  w dniu 22 czerwca 2018r, w ramach , którego zapoznano rodziców i obecnych gości z działaniami podejmowanymi w czasie realizacji projektu w tym z    zakupionymi  pomocami dydaktycznymi oraz całkowitym kosztem projektu oraz wysokością dofinansowania.

 W ramach podsumowania  projektu odbyło się przedstawienie „Sąd nad zanieczyszczeniami” oraz ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

 

 

Rodzaj efektu rzeczowego (1)

Jednostka (1)

Planowana ilość (1)

Zrealizowana ilość

Pomoce  dydaktyczne

szt.

53

53

Wycieczki /wyjazdy edukacyjne

 Szt.

2

2

Zajęcia warsztatowe OEE” ŹRÓDŁA”

szt.

4

4

Konkursy

szt.

3

3

Ankietowanie

szt.

1

1

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli szkoły( w tym zajęcia koła informatycznego)

godz.

60

60

Debata

Godz.

2

2.5

Podsumowanie projektu

Godz.

3

2.5

 

 

 1. Efekty ekologiczne

 

 

Uzyskany efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadania (opis)

Zrealizowane wszystkie zaplanowane  działania: zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, konkursy szkolne, grę terenową, zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez edukatorów  Ośrodka ekologicznego ”Źródła” w Łodzi, warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez nauczycieli szkoły, debatę na temat „Co możemy zrobić  wspólnie dla powietrza” oraz podsumowanie projektu , które odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/18.

                                       Wyjazdy edukacyjne do Rogowa

   

Celem wyjazdów było:

-poznanie różnorodności świata roślin oraz ich wpływ na jakość powietrza ,

-kształtowanie postawy i budowanie świadomości ekologicznej.

Arboretum położone jest  w dawnym siedlisku leśnym , a na jego obszarze znajdują się jedne

 z najciekawszych  i najbogatszych  kolekcji drzew i krzewów w Europie  środkowo-wschodniej. Znajdują się  tutaj również powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew oraz alpinarium.

Spacer po arboretum i alpinarium z przewodnikiem dał możliwość poznania ciekawych gatunków roślin i krzewów oraz kwiatów rosnących na terenie ogrodu, oraz uświadomił jak duże znaczenie mają rośliny dla jakości powietrza oraz czystość powietrza dla istnienia bioróżnorodności.

 

                                       Wyjazd edukacyjny do Geotermii w Uniejowie

 Celem wyjazdu było:

 • poznanie alternatywnych źródeł energii
 • kształtowanie postawy  świadomości ekologicznej.

 Uniejów to miejscowość położona w dolinie rzeki Warty w województwie łódzkim.

Geotermia w Uniejowie jest pierwszym  w Polsce zakładem ciepłowniczym wykorzystującym wyłącznie odnawialne źródła energii- wody geotermalne i biomasę. Geotermia zastępuje kotłownie opalane  konwencjonalnymi źródłami energii i przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Wydobywanie wody geotermalnej  jest niezależne od czynników zewnętrznych :klimatu , pogody czy sytuacji gospodarczej. Korzyści jakie się uzyskuje to poprawa stanu jakości powietrza,  zmniejszenie zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie  dwutlenku węgla  odpowiedzialnego za efekt cieplarniany.

Podczas wycieczki uczniowie poznali  alternatywne źródła energii oraz dowiedziały się o ich ekologicznym znaczeniu. Zwiedziły wraz z przewodnikiem   ekologiczną kotłownię oraz odwierty geotermalne, którymi wydobywa się gorąca woda (o temperaturze ok.70 stopni  C) z głębokości około 2 km i po wykorzystaniu jest z powrotem zatłaczana do wnętrza ziemi. Dowiedziały się o  sposobach wykorzystywania  tych wód-oprócz celów grzewczych istotne są także właściwości lecznicze, które wykorzystywane są w balneoterapii, do celów rekreacyjnych, podgrzewania gruntu, w kosmetyce i w celach spożywczych. Podczas wyjazdu uczniowie uświadomili sobie  jak wiele korzyści niesie ze sobą wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii- ochronę środowiska naturalnego przed  emisja substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych.

 

                                                     Konkursy   szkolne

W ramach projektu odbyły się dwa konkursy plastyczne oraz gra terenowa.

Udział w konkursach  uświadomił uczniom skąd biorą się emisje, jak ważne jest czyste powietrze , przyczynił się do popularyzacji wiedzy związanej z ochroną powietrza w najbliższym otoczeniu, spowodował że uczniowie poprzez działania plastyczne kierowali swoisty przekaz  co należy robić aby dbać o powietrze oraz czego należy nie czynić  aby nie szkodzić.

Udział w grze terenowej  to sprawdzian wiedzy na temat niskiej emisji. Poprzez udział  uczniowie mogli sprawdzić swój poziom wiedzy i umiejętności dotyczący realizowanej tematyki. oraz przyczyniły się do  wykształcenia pożądanych postaw proekologicznych nie tylko wśród uczniów ale także miejmy nadzieję wśród rodziców .

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                                    Warsztaty ekologiczne

Podczas realizacji warsztatów  dzieci i uczniowie dowiedzieli się czym jest powietrze, czy powietrze istnieje , jak powstaje smog. Udział w zajęciach uświadomił jak ogromne znaczenie ma sposób życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, zakupy , transport).

 Uczniowie wzięli udział w Światowym Kongresie Ekologów  oraz w grze” Ekologiczny pajączek” . Uporządkowana została wiedza na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz

                

                 Zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli szkoły

 

Podczas realizacji zajęć warsztatowych  prowadzonych przez nauczycieli szkoły dzieci i uczniowie poznawały  powietrze i jego właściwości, źródła emisji , badali wpływ zapylenia i emisji na życie roślin , zwierząt i człowieka. Przeprowadzali doświadczenia mające na celu zbadanie składu powietrza, poznawali choroby jakie mogą wywołać emisje u roślin , zwierząt i człowieka oraz wpływ na metale i skały , prowadzili obserwacje mikroskopowe  chorych i zdrowych tkanek i organów człowieka oraz uszkodzonych tkanek roślinnych. Badali stan powietrza w najbliższym otoczeniu- zapylenie oraz ilość dwutlenku siarki wykorzystując skalę porostową. W ramach zajęć odbyło się spotkanie z  pracownikiem Urzędu Gminy w Białaczowie tematycznie związane z  ogniwami fotowoltaicznym.

Udział w zajęciach przyczynił się do wzrostu umiejętności stawiania pytań, zbierania dowodów, analizowania wyników swoich obserwacji oraz do wzrostu świadomości , że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan  powietrza i środowiska , w którym żyjemy. Zakupione pomoce dydaktyczne stworzyły uczniom szansę na przyswojenie  istotnej wiedzy dotyczącej niskiej emisji  i zagrożeń z nią związanych. Badania i eksperymenty wyzwalały ciekawość badawczą i pozwoliły  na zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, uczyły poszanowania czasem odmiennych racji, sztuki wnioskowania , perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka w środowisku. Udział w zajęciach rozwijał poczucie odpowiedzialności, wdrażał do ekologicznego życia we własnym domu i środowisku. Dzieci i uczniowie zdobyli szeroka wiedzę o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu , którym oddychamy, zostali uświadomieni , że za stan powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy z nas.

                    Debata , opracowanie ulotki informacyjnej i podsumowanie projektu.

Udział w debacie pozwolił uczniom na podzielenie się swoją wiedzą zdobytą w trakcie realizacji  wcześniejszych zadań. Zabierający głos śmiało wypowiadali się  na temat działań jakie należy podjąć aby ograniczyć  niską emisję. Mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o zakres działań jakie może podjąć każdy mieszkaniec oraz państwo /gmina .

 W wyniku debaty ustalono wspólne zapisy dotyczące  działań możliwych do podjęcia, a które w efekcie przyczynią się do  wykształcenia odpowiednich zachowań proekologicznych  a  te  przełożą się na działania  mające wpływ ograniczenia  emisji.

 Opracowana ulotka informacyjna skierowana do rodziców i mieszkańców  zawiera informacje dotyczące źródeł emisji  na terenie Białaczowa  , oraz informację  o działaniach , które należy podjąć aby ograniczyć niską emisję. Mamy nadzieję że ulotka informacyjna  wpłynie na zmianę postaw i działań mieszkańców i w efekcie przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej a to będzie miało pozytywny wpływ na stan powietrza.

 Podczas podsumowania projektu  odbyło się przedstawienie „Sąd na zanieczyszczeniami”. Wszyscy obecni mieli możliwość poznania wpływu szkodliwych gazów , pyłów i dymów na stan  powietrza i środowiska. Mamy nadzieję że również to przedstawienie wpłynie pozytywnie na zmianę działań i wzrost świadomości ekologicznej- wszyscy odpowiadamy za stan naszego powietrza i środowiska.

Podsumowując  stwierdza się, że zrealizowane zadania spowodowały wzrost  poziomu wiedzy oraz wykształcenie postaw proekologicznych  u uczniów szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Postępujmy z głową i oddychajmy zdrowo"

9 listopada 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął konkurs „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/18. Wśród laureatów konkursu znalazła się Szkoła Podstawowa w Białaczowie z programem „Postępujmy z głową i oddychajmy zdrowo”. Gmina Białaczów na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w wysokości 19 218,00 zł. Całkowity koszt zadania to 22 643,00 zł. Celem programu jest wzrost świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów do środowiska

Program realizowany będzie w szkole od 12 lutego do 22 czerwca 2018 r. W ramach programu przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, warsztaty stacjonarne oraz konkursy wiedzowe i plastyczne. Autorką programu jest nauczycielka szkoły Anna Kałuża.

Tekst: Anna Kałuża.


"Dobre przedszkole - lepszy start w szkole"

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w naszej szkole w dniu 17 września 2014 roku zakończyła się realizacja zakresu rzeczowego projektu, która obejmowała dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych i ich wyposażenie (poddziałanie 9.1.1 - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej). Działania związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń obejmowały dwie sale zajęciowe, szatnię i toalety dziecięce w celu bardziej wygodnego z nich korzystania oraz modernizację toalety dla personelu. Zostały zakupione: meble, rolety okienne, osłony grzejników, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Więcej zdjęć pzedstawiających wyposażenie sal i dostosowanie pomieszczeń można zobaczyć tutaj.

     

     

Tekst i foto: Beata Piotrowska.


Moja wymarzona ekopracownia "Eko-Świat"

4 lipca 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs o dotacje na zadanie z dziedziny Edukacja Ekologiczna – „Moja wymarzona ekopracownia”.  Nasza szkoła została laureatem konkursu. Do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przystąpiło 208 szkół i placówek z całego województwa łódzkiego, laureatami zostało tylko 149 placówek.

Na realizację zadania pod nazwą Moja wymarzona ekopracownia „EKO-ŚWIAT” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie otrzymano dotację ze środków WFOŚiGWodnej w Łodzi w wysokości 29.103,00 zł , a całkowity koszt zadania wyniósł 32.688,00 zł. W dniu 10 grudnia 2013 r. ekopracownia została oddana do użytku a 11 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Białaczów - Jan Jóźwik, Dyrektor Szkoły - Beata Piotrowska i Nauczyciel przyrody - Anna  Kałuża.

12 grudnia 2014 r. odbyło się podsumowanie projektu. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek, Dyrektor Szkoły Beata Piotrowska. Obecni byli Rodzice, Uczniowie wraz z Nauczycielami oraz absolwenci szkoły, którzy uczestniczyli w realizacji projektu w roku szkolnym 2013/14. Po przedstawieniu historii projektu nastąpiło omówienie realizacji zadań z wykorzystaniem fotokroniki, po czym zaprezentowanie utworów literackich  nagrodzonych w ramach konkursu literackiego „ Piękna jest moja mała ojczyzna” realizowanego w ramach projektu. W dalszej części podsumowania zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Środowisko wokół nas, a nasze zdrowie” oraz podziękowania i nagrody dla uczestników akcji „Stań po zielonej stronie mocy”. Wszyscy zgromadzeni mogli też wysłuchać montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczestników projektu i obejrzeć wystawę prac plastycznych powstałych podczas konkursów plastycznych realizowanych w czasie trwania projektu.

Tekst: Anna Kałuża, foto: Przemysław Kowalczyk, Jarosław Kałuża.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
  ul.Szkolna 36, 26-307 Białaczów
 • 44 / 758 14 12
  44 / 758 14 18

Galeria zdjęć